Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Sigma Medical με βαθιά αισθήματα ευθύνης και σοβαρότητας αποδέχεται τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όπως αυτές διακηρύσσονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς καθώς οι αρχές αυτές συνάδουν με τον τρόπο που επιχειρεί και ενεργεί από την αρχή της ίδρυσής της.

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο μέσα από τα προϊόντα ποιότητας που διακινεί όσο και μέσα από τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί:

  • Προάγει την καινοτομία και διακινεί προϊόντα τα οποία παρέχουν προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές ενώ παράλληλα είναι ασφαλή προς την δημόσια υγεία και το περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
  • Δεσμεύεται να προστατεύει το περιβάλλον μέσω του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που διαθέτει. Παράλληλα υιοθετεί διαδικασίες που κατοχυρώνουν την Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού και των εργαζομένων.
  • Συνεργάζεται με τις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις της σε αμοιβαίο καθεστώς διαφάνειας και εμπιστοσύνης.
  • Επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της και ιδιαίτερα στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων, την εκπαίδευση και την δια βίου επιμόρφωσή τους. Στηρίζει τους ανθρώπους της και τις οικογένειες τους σε όποια απρόβλεπτη και δυσάρεστη κατάσταση τυχόν περιέλθουν.
  • Υποστηρίζει τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.